Psihoterapija za poremećaje ličnosti

Poremećaji ličnosti: kako izbeći sindrom varalice?

snimak vebinara od 11.oktobra sa dr I. Zedgenizovom

Drage kolege pozivamo vas

da ovladate savremenim tehnikama rada sa poremećajima ličnosti


POREMEĆAJI LIČNOSTI: 

EDUKACIJA O

DIJAGNOSTICI I PSIHOTERAPIJI

 

Kurs za savetnike, psihoterapeute, psihologe koji će vam pružiti razumevanje medicinskih i psihoanalitičkih pristupa dijagnostici poremećaja ličnosti i alate za psihoterapijski rad sa njima. 

 

 

Naučićete da dijagnostikujete poremećaje ličnosti svih vrsta, razumećete granicu između normalne i patološke organizacije ličnosti i savladaćete psihoterapijske alate i tehnike za rad sa klijentima sa poremećajima ličnosti.

To će vam omogućiti da efikasno pomažete i osećate se samouvereno u radu sa klijentima iz ove kategorije.

Nakon edukacije vi ćete:

Poznavati osnovne simptome i sindrome poremećaja ličnosti, kriterijume diferencijalne dijagnostike, odlike toka poremećaja u različitim uzrastima;

Saznati koje se osobine pozicije terapeuta i strategije preporučuju u radu sa određenim poremećajem ličnosti;

Savladati psihoterapijske metode i alate preporučene za rad sa različitim vrstama poremećaja ličnosti;

Razumeti ulogu agresije u razvoju poremećaja ličnosti i kako da radite sa agresijom klijenata sa ovim poremećajima; 

Saznati koji su mehanizmi odbrane svojstveni različitim poremećajima ličnosti, koje specifične vrste otpora i pomoću kojih alata se može raditi sa njima;

Saznati više o fenomenu komorbiditeta kod poremećaja ličnosti i kako da izgradite psihoterapiju ako klijent pati istovremeno od dva ili više poremećaja.

Izdavanje elektronskog sertifikata ulazi u cenu programa. 

Štampani sertifikat ne ulazi u cenu programa, ali možete ga dodatno naručiti na mail: srbija@aipp.education.  

Autorka i voditeljka kursa

Dr Irina A. Zedgenizova
Psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, šef Katedre za psihoanalizu AIPP-a, supervizor Sveruske profesionalne psihoterapeutske lige

"Teški" klijenti

Klijenti sa poremećajima ličnosti su prilično ozbiljan izazov čak i za iskusne terapeute. Oni se često ponašaju neprijatno, pružaju otpor terapiji i izazivaju mnogo osećanja u kontratransferu: bespomoćnost, očajanje, strah, zbunjenost, ljutnju i dr.

Zvanično postavljena dijagnoza, terapeutova uverenja o radu sa poremećajima ličnosti i specifičnosti reakcija u kontratransferu često sprečavaju terapeuta da uvidi zdrav deo ličnosti ovakvog klijenta, što terapiju čini manje produktivnom. 

Zato je jako važno da psihoterapeut poznaje karakteristike terapije različitih poremećaja ličnosti i da ume na pravilan način da izgradi strategiju psihoterapije. U tom slučaju će rad sa poremećajima ličnosti postati mnogo produktivniji i prijatniji kako za stručnjaka, tako i za klijenta. 

Kako program funkcioniše

01. Broj predavanja: 9 predavanja u trajanju od 3 sata. U savladavanju gradiva koriste se savremene metode obuke psihoterapeuta, kao što su prikaz klijentskih slučajeva, demonstracija tehnika i roll play  (igranje uloga) tipičnih sesija od strane edukatora. 

02. Kurs je praktično orijentisan i dizajniran je tako da polaznike nauči veštinama dijagnostike i psihoterapije. 

03. Polaznici će imati pristup svim snimcima na neograničeno vreme. 

Akreditacija programa

Obrazovni programi Akademije za IPP su akreditovani u skladu sa zakonima Ruske Federacije, prema članu 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ.

Akademija radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104 izdate od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

Predavanje br. 1.

 1. Savremeno shvatanje organizacije ličnosti. Istorijski kontekst i važnost problema. Priroda normalne i anormalne organizacije ličnosti.   
 2. Ideja o pozitivnim i negativnim afektivnim sistemima. 
 3. Strukturno-dinamska klasifikacija poremećaja ličnosti (PL), mesto u klasifikatorima MKB-10, DSM-IV.  Pojam spektra psihičkih poremećaja. 
 4. Uloga agresije u razvoju PL. 
 5. Mehanizmi odbrane kod PL. 

Predavanje br. 2.

Dijagnostika poremećaja ličnosti:

 1. Osnovni simptomi i sindromi. 
 2. Metod strukturisanog intervjua Otoa Kernberga.
 3. Diferencijalna dijagnostika. Specifične odlike prema uzrastima.
 4. Vrste psihoterapije: opšte odlike.
 5. Saradnja sa psihijatrima, kombinovanje sa farmakološkom terapijom (pozitivna i negativna dejstva, zamke u terapiji).

Predavanje br. 3.

Paranoidni poremećaj ličnosti:

 • Psihodinamika i uslovi razvoja poremećaja;  
 • Dominantni mehanizmi odbrane, simptomi kroz koje se manifestuje, dijagnostički kriterijumi;
 • Odlike psihoterapije (terapija fokusirana na transfer, savremena psihoanaliza po Spotnicu);
 • Transfer i kontratransfer, tipični otpori;
 • Klinički primeri.

Predavanje br. 4.

Šizoidni poremećaj ličnosti:

 • Bazični intrapsihički konflikt i uslovi razvoja poremećaja;  
 • Dominanti mehanizmi odbrane;
 • Simptomi kroz koje se manifestuje, dijagnostički kriterijumi, diferencijalna dijagnostika;
 • Odlike psihoterapije. Odlike transfera i kontratransfera. Tipični otpori;
 • Klinički primeri.

Šizotipni poremećaj ličnosti:

 • Psihodinamika nastanka poremećaja, simptomi, dijagnostički kriterijumi;
 • Odlike psihoanalitičke psihoterapije.

Predavanje br. 5.

Histrionični poremećaj:

 • Psihodinamika i uslovi nastanka poremećaja;
 • Dijagnostički kriterijumi;
 • Obrasci odnosa;
 • Mehanizmi odbrane;
 • Erotski i erotizovani transfer i kontratransfer. Vrste otpora;
 • Odlike psihoanalitičkog psihoterapijskog procesa;
 • Klinički primeri.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj:

 • Psihodinamika nastajanja;
 • Simptomi, tipični obrasci odnosa, dijagnostički kriterijumi, osnovni mehanizmi odbrane; 
 • Odlike psihoterapije;
 • Klinički primeri.

Predavanje br. 6.

Granični poremećaj ličnosti:

 • Dijagnostički kriterijumi;
 • Diferencijalna dijagnostika;
 • Uslovi razvoja poremećaja;
 • Osnovni mehanizmi odbrane: cepanje, projekcija, projektivna identifikacija;
 • Suicidni rizici. Kriterijumi bezbednosti ambulantnog vođenja i indikacije za hospitalizaciju. Antisuicidni ugovor;
 • Odlike setinga. Prevencija i rad sa odigravanjem u terapiji;
 • Saradnja sa kolegama (psihijatar, grupni terapeut i dr.).

Predavanje br. 7.

Narcistički poremećaj ličnosti:

 • Pojam normalnog i patološkog narcizma;
 • Simptomi i dijagnostički kriterijumi;
 • Mehanizmi odbrane. Obrasci odnosa;
 • Odlike psihoterapije: rad sa idealizacijom, obezvređivanjem, narcističkim besom, zavišću, stidom; 
 • Vrste otpora i rad sa njima. Negativna terapijska reakcija.

  Antisocijalni poremećaj ličnosti:

 • Uslovi nastajanja;
 • Tipovi antisocijalnog poremećaja (pasivni, parazitski i agresivni);
 • Simptomi. Dijagnostički kriterijumi;
 • Rizici i komplikacije u terapiji. Tipovi transfera. Osobine kontratransfera.

Predavanje br. 8.

Pasivno-agresivni poremećaj ličnosti:

 • Uslovi nastajanja;
 • Veza sa opoziciono prkosnim poremećajem kod dece;
 • Simptomi, tipični obrasci odnosa. Dijagnostički kriterijumi;
 • Odlike psihoterapije;
 • Klinički primeri.

Depresivno-mazohistički poremećaj ličnosti: 

 • Psihodinamika sa stanovišta teorije objektnih odnosa;
 • Mehanizmi odbrane;
 • Dijagnostički kriterijumi;
 • Odlike psihoterapijskih intervencija;
 • Klinički primeri.

Predavanje br. 9.

Izbegavajući poremećaj ličnosti:

 • Uslovi nastajanja;
 • Dva tipa izbegavajućeg poremećaja ličnosti;
 • Simptomi, obrasci odnosa. Dijagnostički kriterijumi. Diferencijalna dijagnostika;
 • Odlike psihoterapijske pomoći.

Zavisni poremećaj ličnosti:

 • Psihodinamika nastanka poremećaja;
 • Simptomi kroz koje se manifestuje, odlike adaptacije;
 • Pojam patološke emocionalne fiksacije;
 • Odlike psihoterapije.

Komorbiditet kod PL.  Klinički slučajevi.

Odogovor na pitanja iz čitavog kursa.

Set metodičkih materijala 

 • Ček-lista dijagnostičkih kriterijuma.
 • Ček-lista za procenu sopstvenih kontratransfernih reakcija.
 • Psihoterapijske tehnike.
 • Ček-lista za procenu sopstvene spremnosti za rad sa konkretnim klijentom.

Rezultati i recenzije naših edukacija

«Ovo je najbolja edukacija koju sam ikada pohađala»

„Svako predavanje na Akademiji je zlata vredno“
(Nataly Radović)

„Bojala sam se da će iza prelepe ambalaže biti lutka“, kaže dr Maina Ahmedova. Šta se ispostavilo unutra?

„Program je lepo struktuiran i iznenađena sam metodologijom rada i usvajanjem znanja na licu mesta“
(Maja Vuković)

Cena kotizacije

ZA CEO KURS

199e

POPUSTI:

— 10% za diplomce godišnjih programa AIPP;
— 10% za učesnike koji su završili kurs iz granične strukture ličnosti;
— 10% za učesnike koji su završili kurs iz narcizma.

Za prijavu pišite na srbija@aipp.education

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju