Integralna kauzalna psihoterapija


1-godišnji program profesionalnog usavršavanja za psihološke savetnike i psihoterapeute drugih pravaca

PO METODI INTEGRALNE
KAUZALNE (DUBINSKE) PSIHOTERAPIJE

septembar 2023. — jun 2024.


3-godišnji program za Akreditovanog 

IKP-psihološkog savetnika u Srbiji i Evropi

PO METODI INTEGRALNE
KAUZALNE (DUBINSKE) PSIHOTERAPIJE


septembar 2023. — jun 2026.

Integralna kauzalna psihoterapija je psihodinamski metod savetovanja i psihoterapije koju je uveo Jurij Tor u 2018. godini, a koji je zasnovan na principima dubinske psihologije i koristi savremene metode neuromodelovanja za obradu negativnih iskustava, kreiranje novih modela ponašanja i doživljaja slike o sebi, i na posebnom metodu rada sa imaginacijom (Simboldrama), prema dr. sci. med. H. Leuneru, kako bi učinio vidljivim nesvesni sadržaj psihe kroz slike i omogućio rad sa njim.

Multimodalni pristup se zasniva na psihoanalitičkom razumevanju psihe i kombinuje tehnike dubinske psihoterapije i simboldrame, sa najnovijim tehnikama neuromodeliranja ličnosti.

Za one koji žele da dobiju sistem rada u psihokorekciji, steknu osnove psihoanalize i simboldrame, nauče osnove rada sa porodicama i parovima. Za siguran rad sa širokim spektrom problema klijenata i značajno povećavanje obima svoje prakse.

Akademija vrši upis na edukaciju iz psihološkog savetovanja i kontinuiranog profesionalnog usavršavanja po metodu Integralne kauzalne psihoterapije. 

POSEBNA NAPOMENA: Akademija ne vrši upis na edukaciju za psihoterapeute!

Karakteristika edukacije je da će se:

 zasnivati na slučajevima klijenata, 

 sadržati vežbe o svim tehnikama i metodama koje se razmatraju, 

 omogućiti praćenje rada psihoanalitičara sa klijentima u formatu „Gezelovog ogledala“.

SADRŽAJNO VEOMA BOGATA I POVOLJNA EDUKACIJA KOJA VODI DO

  SERTIFIKATA MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE INTEGRALNE KAUZALNE PSIHOTERAPIJE

Проиграть видео

Sertifikacija u modalitetu

Uslov za pristup: diploma o profesionalnoj prekvalifikaciji po programu «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»

Uslovi za sticanje statusa sertifikovanog psihoterapeuta modaliteta «Integralna psihodinamska psihoterapija»:

— Izvršenje svih praktičnih zadataka iz programa «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»
— 50 sati lične terapije u okviru IPP

— 50 sati grupne terapije u okviru IPP
— 50 sati grupnу supervizijу u okviru IPP
— 10 sati lične supervizija u okviru IPP

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju