Osnove psihoanalize i dubinske psihoterapije


Kurs

OSNOVE PSIHOANALIZE
I DUBINSKE PSIHOTERAPIJE

 

 

Dubinska (psihodinamska) psihoterapija danas ostaje priznati „zlatni standard“ psihoterapije. Za siguran i svestan rad na unutrašnjim konfliktima i dubokim ličnim promenama klijenta neophodno je znanje i sposobnost rada u psihodinamskom pristupu.

Ovaj kurs sadrži sva neophodna znanja za ovladavanje veštinama psihoanalitičke dijagnostike, tehnikama psihoanalize i razumevanjem specifičnosti rada u psihodinamskom okruženju. Takođe ćete se upoznati sa osnovnim konceptima Jungove analize i njenim pristupom radu sa snovima.

Karakteristika kursa je da će se obuka zasnivati na slučajevima klijenata, sadržaće vežbe o svim tehnikama i metodama koje se razmatraju, kao i praćenje rada psihoanalitičara sa pacijentom onlajn u realnom vremenu u formatu „Gezelovog ogledala“.

Karakteristika kursa je da će se obuka:

zasnivati na slučajevima klijenata,

sadržati vežbe o svim tehnikama i metodama koje se razmatraju, 

pružiti mogučnost da pratite rad psihoanalitičara sa pacijentom onlajn u realnom vremenu u formatu „Gezelovog ogledala“.

SADRŽAJNO VEOMA BOGATA I POVOLJNA EDUKACIJA IZ PSIHOTERAPIJE.

Predavači

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Profesionalne psihoterapeutske lige Rusije, zamenik direktora za zdravstveni rad Centra za psihoterapiju dr Jermakova, zamenik direktora za naučni rad i profesor na Institutu za savremenu psihoterapiju i psihologiju.

Format

Obuka na primeru slučajeva klijenata

Najsavremeniji vid obuke iz psihoterapije i medicine. Teorija je snažno povezana sa primerima i ne zaboravlja se. Odmah savladate modele rada sa osnovnim zahtevima i tipovima klijenata.

Posmatranje onlajn rada iskusnih psihoterapeuta sa klijentima u formatu  «Gezelovog ogledala»

Jedinstveni format obuke koji vam omogućava da vidite sesiju uživo u svim njenim suptilnostima i naučite veštine rada sa klijentima

Maksimalna struktura

Sav materijal je jasno strukturiran i upotpunjen metodološkim materijalima sa algoritmima tehnika i šemama rada korak po korak.

Maksimalna praksa

Sve tehnike i tehnike odrađujemo odmah u učionici.

Rad u trojkama

Bonus naše Akademije za one koji vole da „uzmu sve“. Dajemo preporučene zadatke o metodama vežbanja u trojkama za video snimanje. Svi snimci nastavnici proveravaju i ispravljaju za ispravno izvođenje tehnika.

Snimci svih časova

Ako niste u mogućnosti da pohađate neke časove, uvek možete da pregledate snimljeni materijal svojim tempom. Imaćete pristup svom ličnom nalogu godinu dana nakon završetka programa. Nakon toga, pristup može biti produžen, u zavisnosti od tehničke izvodljivosti.

Program

Program je predviđen za 100 studijskih časova predavanja onlajn uživo i 150 studijskih časoma kvežbanje tehnika u mini-grupama po troje.

I TEMA:

1.1. Psihoanaliza i psihoanalitička terapija. Vrste psihološke pomoći: psihološko savetovanje, psihokorekcija, psihoterapija. Principi psihoanalitičke terapije.

1.2. Metode dobijanja i obrade informacija: slobodno asociranje je osnovno pravilo psihoanalize. Psihoanalitički dijalog i pravilo kontrapitanja. Obrasci  pitanja. Tišina

II TEMA:

2.1. Koncept «nesvesnog», svojstva i principi funkcionisanja nesvesnog. Mnestički sistem: mnestički trag koji pokriva sećanja, pamćenje i svest, pamćenje i govor. Psihofiziologija nesvesnog.

2.2. Prva model psihe Frojda: nesvesno, predsvesno, svesno. Nesvesno kao samo psihičko. Nesvesno i represija. Nesvesno i fantazije. Mehanizmi nesvesnog (pristup nesvesnom, predsvesnom, svesnom).

2.3. Druga model psihe Frojda: Ono — Ja — Super-Ja. Priroda i principi funkcionisanja Id, Ja i Super-Ja.

III TEMA:

3.1. Psihički aparat. Pojam mentalnog aparata. Principi funkcionisanja mentalnog aparata: princip konstantnosti, princip nirvane, princip zadovoljstva, princip realnosti, opsesivno ponavljanje. Psihička stvarnost. Inkorporiranje. Identifikacija. Introjekcija. Projekcija. Fantazija.

3.2. Osnovne psihoterapijske tehnike. Odnos klijenta i terapeuta u psihoanalitičkoj terapiji. Realnost u analitičkim odnosima. Analitičke granice. Seksualne i neseksualne povrede granica.

3.3. Teorija traume. Psihoanalitička teorija nagona. Koncepti: «želja» i «libido». Koncept libida i koncept instinktivnog nagona. Libido i pokretači Ja u prvoj dualnoj teoriji S. Freuda.

3.4. Tehnike rada sa analitičkim materijalom: slušanje, razjašnjavanje, konfrontacija, interpretacija, analitička obrada.

IV TEMA:

4.1. Teorija dualnih nagona (druga dualistička teorija S. Freuda). Nagon smrti (destruktivni nagon). Priroda agresije. Koncept ambivalencije. Koncept mentalnog konflikta.

4.2. Faze psihoseksualnog razvoja, njihova definicija, glavni sadržaj. Frojdova teorija dečije seksualnosti.

V TEMA:

5.1. Koncept biseksualnosti i teorija polimorfne perverznosti. Erogene zone. Pojam parcijalnih nagona. Nivoi (faze) razvoja libida. Koncepti fiksacije i regresije. Etiologija perverzija i neuroza. Poreklo straha – stida – krivice. Infantilna neuroza. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti dečaka. Negativne i pozitivne edipalne sklonosti devojčice. Problemi formiranja rodnog identiteta.

Infantilna seksualnost u odraslom životu.

5.2. Savremena teorija psihoseksualnog razvoja.

5.3. Simbolički odraz glavnih faza psihoseksualnog razvoja u stvaralaštvu i kulturnim ritualima.

5.4. Psihološke odbrane: stavovi S. Freuda. Evolucija Frojdovih pogleda na odbrane. Strategije odbrambenih aktivnosti Ja. Koncept anksioznosti i straha. Koncept A.Freud. Mehanizmi odbrane: klasifikacije, karakteristike glavnih vrsta. Zaštita i represija. Zaštita i otpor.

VI TEMA:

6.1. Primarne odbrane.

6.2. Sekundarne odbrane.

VII TEMA:

7.1. Koncept Melanie Klein kao posredna karika između teorije nagona i teorije objekata. Glavne odredbe teorije: paranoidno-šizoidni položaj, paranoidna anksioznost. Infantilna neuroza. 

7.2. Teorija afektivne vezanosti. Potreba za povezivanjem kao glavni motivator ponašanja odojčadi. Faze formiranja vezanosti. Vrste poremećaja afektivne vezanosti. Uslovi za formiranje sigurnog vezivanja.

VIII TEMA:

8.1. Teorija objektnih odnosa. Pojam objekta i objektnih odnosa. Frojdova teorija nagona i položaja objekta u njoj. Od primata nagona do objekta. Parcijalan i celovit objekat. Prelazni objekat.

8.2. Analitička situacija i problemi klijenta sa stanovišta teorije objektnih odnosa. Eksternalizacija problema. Analitičar kao sekundarni objeat klijenta. Psihoterapija kao proces promene  klijentovog unutrašnjeg sveta objekata. Pogledi R. Špica, M. Malera. Koncepti D. Vinnicott, M. Balint, R. Fairburn, G. Guntrip.

IX TEMA:

9.1. Teorija W. Biona. Prilog teoriji objektnih odnosa. Predstavljanje α-funkcije, α- i β-elemenata.

9.2. Psihoanalitičke teorije razvoja. Razvoj deteta sa stanovišta A. Freud: pravci razvoja, njihov opis. Pogledi D. Sterna, E. Jacobsona. Koncept razvoja E. Erickson-a.

X TEMA:

10.1. Psihoanalitička dijagnoza. Neurotični, granični, psihotični nivoi organizacije ličnosti.

10.2. Osobine psihoanalitičke terapije na različitim nivoima strukturne organizacije.

XI TEMA:

11.1. Komponente analitičkih tehnika. Transfer: pojam transfera u klasičnoj teoriji, teoriji objekata i savremenoj psihoanalizi. Transferna neuroza: pojam i terapijski značaj.

11.2. Kontratransfer: pojam, izvori, klasifikacija. Kontratransfer kao manifestacija interakcije unutrašnjih objekata, značenje kontratransfera.

11.3. Komponente analitičke tehnike. Otpor: klasifikacija, otpor i odbrane, njihov odnos u terapiji. Oblici ispoljavanja i zaštitna funkcija otpora.

XII TEMA:

12.1. Jungova analitička psihologija, opšti pregled.

12.2. Jungovo razumevanje libida.

12.3. Lično i kolektivno nesvesno, koncept arhetipova, glavne arhetipske slike.

13.4. Teorija kompleksa i koncept individuacije.

XIII TEMA:

13.1. Psihoanalitička teorija snova. Priroda snova u psihoanalizi S. Freud-a. San je kao ispunjenje želja.

13.2. Manifestni i skriveni sadržaj snova. Funkcije snova. Mehanizmi snova. Tehnika snova. Odbrambeni mehanizmi u snovima.

13.3. Dijagnostička vrednost snova.

XIV TEMA:

14.1. Jungijansko tumačenje snova. Kompenzatorna priroda snova.

14.2. Nivoi rada snova: objektivni i subjektivni, reduktivni i perspektivni.

14.3. Tehnika aktivne imaginacije.

14.4. Moderni pogledi na tumačenje snova.

Raspored

Cena obuke:

475e — ukupna cena za program (95e х 5 mes.).
427e — uz jednokratnu uplatu školarine, popust od 10%.

Kako je obuka: primeri

Kome NEĆE odgovarati obuka na našoj Akademiji

1) stručnjacima, koji su završili neki od psihoterapijskih edukacija ili studentima ovih edukacija;

2) onima koji su zainteresovani u proučavanju psihoanalize i dubinske psihoterapije za obrazovanje i boje razumevanje sebe i drugih ljudi.

Utisci o rezultatima obuke

«Ovo je najbolja obuka koju sam do sada pohađala»

«Predavači aktivno prate naš napredak tokom edukacije»

«U najkraćem roku predavači odgovaraju na sva naša pitanja, nedoumice, izazove sa kojim se nosimo»

«Podrška su u prevazilaženju sopstvenih nesigurnosti i ograničenja»

«Predavači redovno prate i pregledaju naše domaće zadatake, i daju povratnu informaciju o tome šta je bilo dobro a šta može biti jopš bolje»

Najčešća pitanja

Namenjen je:

1) stručnjacima, koji su završili neki od psihoterapijskih edukacija ili studentima ovih edukacija;

2) onima koji su zainteresovani u proučavanju psihoanalize i dubinske psihoterapije za obrazovanje i boje razumevanje sebe i drugih ljudi.

Da. Cilj našeg programa je da vam damo sva neophodna znanja za dalju praksu u psihološkom savetovanju i psihoterapiji.

Po završetku kursa, polaznici dobijaju sertikikat do Akademiji za Integralnu dubinsku psihoterapiju.

Veoma dinamično i interesantno.

Održava se na platformi Zoom.

Domaći zadaci se odrađuju u grupama po troje, rad se snima i profesori ga proveravaju.

Sva predavanja se snimaju i polaznicima ostaju video snimci.

KONTAKT:

Nastja M. Đerman
Tel: +381 65 9861808
Email: srbija@rs.aipp.education

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju