Katatimno-imaginativna psihoterapija (Simboldrama)

Za one koji žele da steknu obrazovanje u međunarodno priznatoj i jednoj od najefikasnijih psihoterapijskih metoda danas

Edukacija za simboldramskog psihološkog savetnika

Šta je simboldrama?

Katatimno-imaginativna psihoterapija (KIP), takođe poznata i pod nazivom simboldrama, metoda je koja se zasniva na psihodinamskoj platformi i ima klinički dokazan terapijski efekat. Kreirao je 1957. godine u Nemačkoj dr Hanskarl Lojner.

Reč «katatim» potiče od grčkog «kata», što znači iznutra, i «thimos», što znači «duša», «životna sila», «emocije»; „katimios“ je reč koja opisuje šta čovek ima u svojim mislima ili u srcu i šta se ogleda u slikama bez obzira na svesne želje.

KIP je psihodinamska psihoterapija koja otkriva nesvesne motive, konflikte i odbrambene mehanizme uz pomoć „unutrašnjih slika“ i bavi se ovim nesvesnim problemima. Otkrivanje i rešavanje konflikata je prvi efekat ove terapije.

Istovremeno, odvijaju se i drugi procesi koji takođe imaju terapijski značaj.

Drugi efekat je popunjavanje afektivnih rupa: prema Balintu, kao deo kontrolisane regresije u službi ega (koja se postiže opuštanjem i omogućavanjem slikama da same od sebe proističu), potisnuti impulsi mogu izaći iz primarnih područja — narcisoidnog, oralnog, analnog ili edipalnog, do kojih je inače teško doći, i mogu se zadovoljiti zamišljenim izvođenjem radnji.

Treći efekat je spontano oslobađanje kreativnosti na nivou mašte, što dovodi do širenja strukture ega. Pacijenti sami pronalaze nova kreativna rešenja za problemske situacije i isprobavaju nove načine za sticanje emotivnih iskustava.

Srpsko udruženje katatimno-imaginativne i dubinske psihoterapije, 

u saradnji sa Akademijom za Integralnu Psihodinamsku Psihoterapiju.

Voditelj programa: dr sci.med. Natalija Karafa-Korbut

PREDAVAČI

Dr sci.med. Natalija Karafa-Korbut  

Psihoterapeut, psiholog, vanredni profesor Međunarodnog društva za katatimno-imaginativnu psihoterapiju (IGKIP), supervizor lPP (Institut za psihosomatsku medicinu i psihoterapiju, Potsdam), Predsednik odbora Srpskog udruženja katatimno-imaginativne i dubinske psihoterapije, šef katedre za katatimno-imaginativnu psihoterapiju Akademije za Integralnu Psihodinamsku Psihoterapiju, lični terapeut registra i akreditovani supervizor Sveruske Lige Profesionalnih Psihoterapeuta (OPPL). 

_____________________________

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psiholog-psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor OPPL, zamenik direktora za zdravstveni menadžment Centra za psihoterapiju dr Jermakova, zamenik direktora za naučni rad Instituta za savremenu psihoterapiju i psihologiju.

_____________________________

Dr Oksana Kuznjecova


Doktor psihologije, analitički psiholog, simboldramski terapeut, predavač Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta.

_____________________________

 

Jurij Tor

Magistar psihologije, psihoanalitički terapeut, simboldramski terapeut, doktorand Univerziteta u Beogradu, osnivač i predavač Akademije za Integralnu Psihodinamsku Psihoterapiju

Format obuke

Program edukacije je kreiran u skladu sa međunarodnim standardima MDKIP-a i traje 3 godine. Primenjuju se tehnologije obuke na daljinu, ali su predviđeni i seminari uživo uz mogućnost onlajn učešća. Edukanti dobijaju pristup  snimcima svih predavanja i nastavnim materijalima.

Program obuke se sastoji od savladavanja:

 • Katatimno-imaginativne psihoterapije (simboldrame).
 • Imaginativne psihoterapije tela (ImKP).
 • Osnova psihoanalize i dubinske psihoterapije.
 • Osnova psihijatrije.

Trajanje edukacije: 3 godine.

Po završetku kompletne edukacije dobijate sertifikat SUKIDP, stičete mogućnost da dobijete nacionalni sertifikat UPSKS, kao i evropski sertifikat EAC.

Program se sastoji od celovitih modula od kojih svaki ima nezavisnu vrednost. Ako odlučite da napravite pauzu, dobićete sertifikate o završenim modulima i ako poželite, možete nastaviti edukaciju.

Sadržaj programa

1. godina

MOTIVI OSNOVNOG NIVOA I PRODUBLJENOG OSNOVNOG NIVOA

Karakteristike pristupa simboldrame (KIP-a)

 1. Istorija nastanka metode. Osnovni principi rada i osnovne tehnike simboldrame. Indikacije i kontraindikacije za simboldramu.
 2. Vrste simboldrame, struktura sesije. Protektivni stil vođenja katatimno-imaginativne psihoterapije. Podržavajuće i integrišuće strategije i motivi u katatimno-imaginativnoj psihoterapiji.
 3. Ovladavanje tehnikom opuštanja po metodi I. Šulca.
 4. Praktični rad sa slikama i crtežima na osnovu slika u KIP-u.
 5. Simbolika boje i brojeva, simboličko značenje osnovnih motiva KIP-a. Osnovi teorije simboličke interpretacije. Pojam simbola i simboličkog odnosa. Formiranje simboličkog mišljenja.
  5.1. Postojanost simbolike u bajkama, snovima i simptomima.
  5.2. Telesnost i simbolika. Simbolika i seksualnost.
  5.3. Simbolika traume rođenja, majčinska i očinska simbolika, simbolika procesa separacije i individuacije.

Vaši rezultati:

Znaćete kako da radite sa klijentima kao simboldramski psihološki savetnik, po klasičnoj metodi rada sa psihološkim problemima pomoću isceljujuće imaginacije, što otvara novu dimenziju u radu psihologa i pruža velike mogućnosti u tretmanu, između ostalog i kod prededipalnih i psihosomatskih klijenata.

Savladaćete tehniku vođenja osnovnih motiva, kao i osnovnih motiva produbljenog nivoa.

1. Osnove psihosomatike: teorija i praksa.
2. Neurosomatska samoregulacija.
3. ImKP-0 i 4. ImKP-1.

 • Uvod u imaginativnu psihoterapiju tela dr Volfganga Leša: istorijat nastanka metode, opšta struktura;
 • Strategija i karakteristike rada sa onkološkim i autoimunim oboljenjima;
 • Rad sa crtežom prema metodi jungovskog analitičara Grega M. Fursa;
 • Relaksacija prema metodi koncentrisane relaksacije Anite Vilda-Kizel i Brigitte Bottcher;
 • Rad sa srcem i timusom;
 • Vežbe „Mesto unutrašnjeg mira i sigurnosti“;
 • Rad sa slikama.

Vaši rezultati:

Savladavate osnove jedne od najboljih svetskih metoda lečenja psihosomatskih i somatskih poremećaja kroz relaksaciju i isceljujuću imaginaciju.

 1. Psihoanaliza i psihoanalitička terapija. Vrste psihološke pomoći: psihološko savetovanje, psihokorekcija, psihoterapija. Principi psihoanalitičke terapije.
 2. Metode prikupljanja i obrade informacija: slobodne asocijacije kao osnovno pravilo psihoanalize. Psihoanalitički dijalog i pravilo kontrapitanja. Forme pitanja. Ćutanje.
 3. Koncept «nesvesnog», svojstva i principi funkcionisanja nesvesnog. Psihofiziologija nesvesnog.
  Prva topološki model. Drugi topološki model.
 4. Koncept psihičkog aparata. Principi funkcionisanja psihičkog aparata.
  Osnovne psihoterapeutske tehnike. Odnos klijenta i terapeuta u psihoanalitičkoj terapiji. Realnost u analitičkim odnosima. Analitičke granice. Kršenje seksualnih i neseksualnih granica.
 5. Teorija traume. Psihoanalitička teorija nagona. Koncepti «nagon» i «libido». Koncept libida i koncept instinktivnog nagona. Libido i pokretači Ega u prvoj dualnoj teoriji S. Frojda.
  Tehnike rada sa analitičkim materijalom: slušanje, razjašnjavanje, konfrontacija, interpretacija, analitička obrada.
 6. Teorija dualne prirode nagona. Nagon ka smrti. Priroda agresije. Koncept ambivalencije. Koncept psihičkog konflikta.
  Faze psihoseksualnog razvoja.
 7. Koncept biseksualnosti i teorija polimorfne perverznosti. Erogene zone. Etiologija perverzija i neuroza. Problemi formiranja rodnog identiteta. Infantilna seksualnost u odraslom životu.
  Savremena teorija psihoseksualnog razvoja
  Mehanizmi odbrane: stanovište S. Frojda. Evolucija Frojdovih pogleda na mehanizme odbrane. Koncept A. Frojd. Mehanizmi odbrane: klasifikacije, karakteristike glavnih vrsta.
 8. Primarne odbrane. Sekundarne odbrane.
 9. Koncept Melani Klajn kao posredna karika između teorije nagona i teorije objekata. Glavne odredbe teorije: paranoidno-šizoidna pozicija, paranoidna anksioznost.
 10. Teorija afektivne vezanosti Dž. Boulbija. Faze formiranja vezanosti. Vrste poremećaja vezanosti.
 11. Teorije objektnih odnosa. Pogledi R. Špica, M. Maler. Koncepti D. Vinikota, M. Balinta, R. Ferberna, H. Gantripa.
 12. Teorija V. Biona. Razumevanje a-funkcije, a- i b-elemenata.
  Psihoanalitičke razvojne teorije. Razvoj deteta sa stanovišta A. Frojd: pravci razvoja, njihov opis. Pogledi D. Sterna, E. Jacobsona. Koncept razvoja E. Eriksona.
 13. Psihoanalitička dijagnostika. Neurotični, granični, psihotični nivoi organizacije ličnosti.
  Osobine psihoanalitičke terapije na različitim nivoima strukturne organizacije.
 14. Psihoanalitička dijagnoza. Akcentuacije karaktera i srodni poremećaji ličnosti. Strategije rada.
 15. Komponente analitičke tehnologije. Transfer. Kontratransfer. Otpor.
 16. Jungova analitička psihologija, opšti pregled teorije. Jungovo shvatanje libida. Lično i kolektivno nesvesno, koncept arhetipa, glavne arhetipske slike. Teorija kompleksa i koncept individuacije.
 17. Psihoanalitička teorija snova. Priroda snova u psihoanalizi S. Frojda. Funkcije snova. Mehanizmi snova. Tehnika snova. Dijagnostička vrednost snova.
 18. Jungovsko tumačenje snova. Nivoi rada sa snovima. Tehnika aktivne mašte. Savremeni pogledi na tumačenje snova.

1. Pozitivni psihopatološki sindromi.
2. Negativni psihopatološki sindromi.
3. Osnovne psihopatološke nozologije.
4. Dijagnostičke metode.
5. Terapijske strategije.

Vaši rezultati:

Imate osnovna znanja o dijagnozi i dinamici mentalnih poremećaja.

Razumete kako treba da radite sa pacijentima sa mentalnim poremećajima.

Znate da radite u timu sa psihijatrima.

2. godina

Motivi srednjeg nivoa

Metode konfrontacije i asocijativni metod simboldrame (KIP-a)

 •  Osobine rada sa metodama konfrontacije u simboldrami: indikacije i kontraindikacije.
 • Potreba za razdvajanjem tehnika konfrontacije od osnovnih i naprednih simboldramskih tehnika.
 • Uslovi koje treba da ispuni terapeut za rad sa tehnikama konfrontacije.
 • Osnovne tehnike konfrontacije simboldrame: konfrontacija simbola, intenziviranje konflikta (kontakt oči u oči, rad sa slikama 2., 3. plana, ulaženje u ulogu drugog u toku zamišljanja slike).
 • Osnovni motivi konfrontacije.

Asocijativni simboldramski metod

 • Istorijat nastanka asocijativnog metoda.
 • Osobine rada po asocijativnom metodu.
 • Uslovi za rad po asocijativnom metodu simboldrame.
 • Četiri osnovna stila upravljanja pacijentom/klijentom na slici.
 • Oblici asocijativnog procesa prema H. Lojneru.
 • Osobine rada sa regresijom u ranije razvojne faze.

ImKP-2

 • Neurobiološke osnove ImKP;
 • Regulatorni sistemi tela;
 • Psihoanalitička psihosomatika: istorijat razvoja, somatizacija, tehnika rada, osobine kontratransfera;
 • Osobine rada sa psihosomatskim pacijentima;
 • Principi rada kod bolesti srca i krvnih sudova;
 • Vodeće slike i motivi.

ImKP-3

 • Uvod u neuropsihoimunologiju;
 • Osnovni patološki procesi;
 • Sanogeneza i salutogeneza. Faktori očuvanja zdravlja;
 • Inflamatorni procesi;
 • Algoritmi za rad sa onkološkim i autoimunim procesima;
 • Endokrinopatija. Slike i motivi u radu sa poremećajima endokrinih žlezda.

Vaši rezultati:

Imate sve neophodne alate za rad po jednoj od najefikasnijih svetskih metoda psihoterapijskog tretmana psihosomatskih i somatskih poremećaja.

OPD2. Osa I „Iskustvo bolesti i preduslovi za lečenje“.
Teme:
• Svrsishodnost dubinske dijagnostike.
• Definisanje indikacija i motivacije za psihoterapiju.
• Odabir vrste psihoterapije na osnovu problema (slike bolesti) pacijenta/klijenta.

OPD2. Osa II „Odnosi“.
Teme:
• Proučavanje dinamike transfera–kontratransfera.
• Korišćenje cirkumpleksnog modela za vizuelno identifikovanje disfunkcionalnih obrazaca odnosa.
• Metode za identifikaciju disfunkcionalnih obrazaca odnosa i resursa između pacijenata/klijenta.

OPD2. Osa III „Konflikt“.
Teme:
• Procena mogućnosti za otkrivanje konflikta. Konflikti izazvani stresom.
• Povezanost psihopatoloških i psihosomatskih simptoma sa vodećim intrapersonalnim konfliktima pacijenta/klijenta.
• Prepoznavanje konflikta kroz identifikaciju dominantnog afekta.
• Utvrđivanje odnosa između intrapersonalnog konflikta i strukture psihe.

OPD2. Osa IV „Struktura“.
Teme:
• Procena kapaciteta samoregulacije, otpornosti uticaja i nivoa kontrole impulsa.
• Sposobnost/ranjivost u odnosima sa drugima u zavisnosti od nivoa mentalne organizacije i integracije.
• Utvrđivanje odnosa između strukturnog nivoa, intrapersonalnih konflikata i patoloških obrazaca odnosa.

Odabir strategije i planiranje psihoterapije.

 • Poremećaji percepcije i senzibiliteta. Involucija i starosna psihoza. Klasifikacija mentalnih poremećaja.
 • Poremećaji ličnosti, klasifikacija. Osnovni tipovi poremećaja ličnosti (paranoidni, šizoidni, granični, narcistički, histrionski, zavisni, opsesivno-kompulzivni itd.). Opšti psihodinamski pristupi.
 • Psihodinamska terapija u kliničkoj praksi. Psihoanalitička terapija depresije, šizofrenije.
 • Učenje o neurozama. Klasifikacija. Patogeneza. Psihodinamika. Klinika.
 • Posttraumatski stresni poremećaji i poremećaji adaptacije.
 • Poremećaji percepcije i senzibiliteta.
 • Poremećaj mišljenja.
 • Poremećaji pamćenja, pažnje i intelekta. Demencija i mentalna retardacija.
 • Poremećaji emocionalne sfere i oštećenje kognitivne aktivnosti.
 • Sindromi poremećene svesti.
 • Psihoorganski sindrom.
 • Epilepsija i epileptiformni sindromi.
 • Bipolarni afektivni poremećaj.
 • Involucija i starosna psihoza.
 • Egzogena psihoza. Kod povreda glave, somatskih, zaraznih i vaskularnih bolesti. Intoksikacione psihoze.
 • Samoubilačko ponašanje i njegova prevencija.
 • Osnovi krizne psihoterapije.
 • Kombinacija psihofarmakoterapije i psihoterapije.

3. godina

 • Susreti ove vrste neophodni su deo edukacije za dobijanje sertifikata simboldramskog psihološkog savetnika.
 • Minimalni broj sati rada sa klijentom je 400 sati i 50 sati supervizije.
 • Edukanti će dobiti mogućnost da izlažu svoje slučajeve i superviziraju ih pred grupom, ali i individualno.

 

Uslovi sertifikacije za simboldramskog savetnika

 1. Završenje programa «Katatimno-imaginativna psihoterapija» (3 godine studija).
 2. 80 sati ličnog rada. Može uključivati grupnu terapiju, ali individualni lični rad mora biti najmanje 50 sati.
 3. 50 sati supervizije.
 4. 400 sati rada sa klijentima.

Kako izgleda vođenje simboldramskog motiva?

Povratne informacije od prethodnih učesnika kursa

«Vrednost ove edukacije je višestruko veća od njene cene. Klijenti su zadovoljni i preporučuju me i svojim prijateljima»

(Аnastasija Bariševа)

«Sve je promišljeno, jasno i razrađeno, kao da škola radi već deset ili čak dvadeset godina»

(Аleksej Rodionov)

«Primetila sam da su mi se tokom edukacije počeli vraćati stari klijenti i pojavili su se novi.»

(Ana Pirogova)

Kakva su predavanja na Akademiji za IPP?

 

Cena edukacije

89e / mesečno

Na program mogu da se upišu:

 • Psihologija
 • Medicina
 • Teologija
 • Filozofija
 • Sociologija
 • Andragogija
 • Pedagogija
 • Antropologija
 • FASPER
 • UčiteljskiFakultet
 • Socijalni rad
 • FPN, smerovi socijalni rad (osnovne i master), i master komunikologija i kulturolog
 • Fakultet bezbednosti (u slučaju da je smer bazično društveno-humanistički)
 • Komunikologija
 • Kulturolog
 • Fakultet humanističkih nauka, Odsek za metodiku

NAPOMENE:

*Psihološko savetovanje zahteva završen fakultet (4 godine)

**Mogućnost pohađanja  edukacije iz psihološkog savetovanja imaju i oni kandidati koji su posle osnovnog visokog obrazovanja koje nije primarno društveno- humanističko, završili master studije onih fakulteta koji primarno daju prohodnost za savetovanje i psihoterapiju.

***Položena ili upisana propedevtika na psihologiji, bez obzira što su završili neki drugi fakultet.

Za sve ostale informacije budite slobodni da nam pišete.

Edukacija traje tri akademske godine.

Tokom edukacije vaš status je savetnik u edukaciji, nakon odslušanog programa edukacije dobijate status savetnika u superviziji, a nakon završetka kompletne edukacije koja uključuje i lični, kao i supervizirani rad sa klijentima, dobijate status sertifikovanog simboldramskog savetnika.

 • Veoma dinamično i interesantno.
 • Održava se većinom onlajn na platformi Zoom. U maju verovatno susret uživo
 • Domaći zadaci se odrađuju u grupama po troje, rad se snima i profesori ga proveravaju.
 • Sva predavanja se snimaju i polaznicima ostaju video snimci sa neograničenim pristupom.

KONTAKT:

Nastja M. Đerman
Tel: +381 65 65 21 330
Email: srbija@aipp.education

Predavanja se odvijaju na ruskom jeziku, uz simultani prevod na srpski.

Predavanja se snimaju i snimci se šalju edukantima, tako da mogu da slušaju kada im najviše odgovara. Zadaci se u tom slučaju naknadno snimaju i šalju predavačima.

Priznajemo određeni broj sati psihodinamskog ličnog rada.

Ne, ovo je edukacija za simboldramskog savetnika.

Obrazovni programi IPP akademije su akreditovani u skladu sa zahtevima
zakonodavstva Ruske Federacije, član 15 Federalnog zakona- 273 i br. 85-FZ. 
IPP akademija radi na osnovu licence za obrazovanje L035-01298-77/00624104
izdate od strane Odeljenja za obrazovanje i nauku grada Moskve.

Program edukacije je akreditovan i usklađen sa trening standardima i zahtevima UPSKS- Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje). Vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog savetnika (UPSKS), evropskog certifikata akreditovanog savetnika (EAC).


WhatsApp link | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju

Pravila privatnosti