ikp-2year


Program kontinuirane edukacije  
 

INTEGRALNA
KAUZALNA
PSIHOTERAPIJA

 332 akademska sata


 
Septembar 2024.-Jun 2025. godine

 

 

Проиграть видео

Druga godina IKP-a vas obučava veštinama korekcije ličnosne strukture i rada sa ego deficitima klijenata, kao i rada sa poremećajima ličnosti i drugim psihopatologijama.

 

 

Program sadrži:

 Klasifikaciju i strukturisanu metodologiju rada sa ego deficitima,

 Vežbanje predstavljenih tehnika i metoda, 

Klasifikacijustrategije i metode rada sa poremećajima ličnosti i psihopatologijama.

 

 

  NA KRAJU DRUGE GODINE DOBIJA SE SERTIFIKAT ZA NAPREDNI NIVO MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA INTEGRALNU KAUZALNU PSIHOTERAPIJU

Predavači

Jurij Tor

Psihoanalitički terapeut, psiholog, simboldramski terapeut, osnivač i šef Akademije za integralnu psihodinamsku psihoterapiju, predsednik Međunarodne asocijacije za integralnu kauzalnu psihoterapiju, predsednik upravnog odbora Slovenske asocijacije za psihoterapiju

_____________________________

Dr Irina Zedgenizova

Psihoterapeut, psihoanalitičar, psihijatar, seksolog, supervizor Ruske profesionalne psihoterapeutske lige, šef katedre za psihoanalizu AIPP

_____________________________

Dr Oksana Kuznjecova

Analitički psiholog, simboldramski psihoterapeut, predavač Moskovskog državnog psihološko-pedagoškog univerziteta, šef katedre za jungijansku analizu AIPP

_____________________________

Tatjana Pervušina

Sertifikovani jungijanski analitičar (IAAP/ROAP), edukator i supervizor Međunarodnog udruženja za analitičku psihologiju (IAAP), docent Međunarodnog društva simboldrame (IGKIP)

__________________________

Dr Natalija Manuhina

Sistemski porodični terapeut, vođa autorskih programa iz sistemske porodične psihologije, kratkoročnog savetovanja i koučinga

_____________________________

Nadežda Vlasova 

Psihoanalitičar, edukator Evropske konfederacije za psihoanalitičku psihoterapiju

Akreditacija

Raspored 2024-2025

Raspored

Program

Program obuhvata:

 • Onlajn časove,
 • Vežbanje tehnika u mini grupama po troje,
 • Samostalan rad sa nastavnim materijalima.
 1. Motivi srednjeg nivoa: simbolika, osobine vođenja, interpretacije, demo sesije sa protagonistom.
 2. Osnovni postulati i odlike srednjeg nivoa.
 3. Režiserski principi srednjeg nivoa.
 4. Tehnike konfrontacije.
 5. Koncept regresije i rad sa regresijom u motivima.
 6. Rad sa otporom u simboldrami.
 7. Neurotična, granična i psihotična dinamika u slikama.
 8. Autoagresija u slikama.
 9. Rad sa viškom agresije.
 10. Seksualni problemi u motivima.
 11. Unutrašnji konflikti u motivima.
 12. Asocijativni metod u simboldrami.
 13. Principi i osobine vođenja motiva.
 1. Nesposobnost regulisanja afekata.
 2. Niska tolerancija na frustraciju.
 3. Niska tolerancija na ambivalenciju.
 4. Nezavršena separacija od roditeljskih figura.
 5. Poremećaji vezanosti.
 6. Nerazvijena mentalizacija.
 7. Slabost volje.
 1. Motivi simboldrame višeg nivoa: ciljevi, karakteristike vođenja, demo sesije sa protagonistom.
 2. Indikacije i kontraindikacije za simboldramu višeg nivoa.
 3. Dijagnostička vrednost.
 4. Osnovne tehnike simboldrame višeg nivoa.
 5. Fokusiranje konflikta pomoću motiva višeg nivoa.
 6. Rad sa transferom i kontratransferom.
 1. Varijante zamišljanja slika u grupnoj simboldrami. Tiha slika.
 2. Zajednička slika.
 3. Seting.
  1. Broj ljudi u grupi.
  2. Trajanje sesija.
  3. Učestalost sesija.
  4. Izbor učesnika.
 4. Zadaci grupnog terapeuta.
 5. Upravljanje grupnom dinamikom.

Granična i psihotična organizacija ličnosti:

 1. Dijagnoza i strategije lečenja.
  √ Preduslovi za nastanak graničnih i psihotičnih tegoba
  √ Razlike između granične organizacije ličnosti i graničnog poremećaja ličnosti
  √ Dijagnostički kriterijumi za graničnu i psihotičnu organizaciju ličnosti:
  – Karakteristike rada
  – Spektar odbrana
  – Tipične prenaglašene crte
  – Osobine seksualne sfere
  – Kontratransfer
 2. Pokazatelji granične organizacije ličnosti: patognomonični, probabilistički, nespecifični.
  Simulacija slučaja: granični pacijent dolazi na konsultaciju.
 3. Pokazatelji psihotične organizacije ličnosti: patognomonični, probabilistički, nespecifični.
  Simulacija slučaja: pacijent sa psihotičnom organizacijom dolazi na konsultaciju.
 4. Tipične žalbe. Preporučeni seting i način rada. Šta se ne preporučuje u radu sa klijentima sa ovakvom organizacijom ličnosti.
  Tehnike rada. Vežbanje dijaloga sa pitanjima usmerenim na objekat i ogledanjem. Rad sa agresijom kod graničnih i psihotičnih osoba.
 5. Rad sa otporom u terapiji sa graničnim i psihotičnim klijentima.
  Vrste otpora sa kliničkim primerima:
  – Otpor koji uništava terapiju
  – Otpor «status kvo»
  – Otpor napretku
  – Otpor saradnji
  – Otpor završetku terapije
  – Preporučene tehnike za rad sa svakom vrstom otpora

• Pitanja separacije
• Problemi u vezi
• Psihosomatika
• Seksualni problemi
• Rad sa strahovima
• Eliminacija emocionalnog sagorevanja
• Suočavanje sa gubitkom
• Bajka kao životni scenario
• Depresivni poremećaji — 2 sesije
• Anksiozni poremećaji — 2 sesije

Strukturno-dinamska klasifikacija poremećaja ličnosti (PL).
Savremeni koncept organizacije ličnosti. Priroda normalne i patološke organizacije ličnosti.
Razumevanje pozitivnih i negativnih afektivnih sistema.
Mesto PL u klasifikatorima ICD-10, DSM-IV. Pojam spektra mentalnih poremećaja.
Uloga agresije u razvoju PL.
Psihološke odbrane kod PL.

Dijagnoza poremećaja ličnosti.
Glavni simptomi i sindromi.
Metoda strukturalnog intervjua O. Kernberga.
Diferencijalna dijagnostika. Starosne karakteristike.
Vrste psihoterapije: opšte karakteristike.
Interakcija sa psihijatrima, kombinacija sa farmakološkim lečenjem (korist i šteta, zamke u terapiji).

Paranoidni poremećaj ličnosti.
Psihodinamika i uslovi za nastanak poremećaja.
Dominantni mehanizmi odbrane, simptomi, dijagnostički kriterijumi.
Osobine psihoterapije (terapija usmerena na transfer, savremena Spotnicova psihoanaliza).
Transfer i kontratransfer, tipični otpori.
Klinički primeri.

Šizoidni poremećaj ličnosti.

Osnovni intrapsihički konflikt i uslovi za nastanak poremećaja;

Dominantni mehanizmi odbrane;

Simptomi, manifestacije, dijagnostički kriterijumi, diferencijalna dijagnostika;

Osobine psihoterapije. Osobine transfera i kontratransfera. Tipični otpori;

Klinički primeri.

Šizotipni poremećaj.

Psihodinamika nastajanja poremećaja, simptomi, dijagnostički kriterijumi;

Osobine psihoanalitičke psihoterapije.

Histrionični poremećaj.

Psihodinamika i uslovi nastanka poremećaja;

Dijagnostički kriterijumi;

Obrasci odnosa;

Mehanizmi odbrane;

Erotski i erotizovani transfer i kontratransfer. Vrste otpora;

Osobine psihoanalitičkog terapijskog procesa;

Klinički primeri.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti.

Psihodinamika nastajanja poremećaja;

Simptomi, tipični obrasci odnosa, dijagnostički kriterijumi, osnovni mehanizmi odbrane;

Karakteristike psihoterapije;

Klinički primeri.

Granični poremećaj ličnosti.

Dijagnostički kriterijumi;

Diferencijalna dijagnostika;

Uslovi nastanka poremećaja;

Osnovni mehanizmi odbrane: cepanje, projekcija, projektivna identifikacija;

Rizici od samoubistva. Bezbednosni kriterijumi za ambulantno lečenje i indikacije za hospitalizaciju. Antisuicidni ugovor.

Karakteristike setinga. Prevencija i rad sa odigravanjem u terapiji;

Interakcija sa kolegama (psihijatrom, grupnim terapeutom itd.).

Narcisoidni poremećaj ličnosti.

Koncept normalnog i patološkog narcizma;

Simptomi i dijagnostički kriterijumi;

Mehanizmi odbrane. Obrasci odnosa;

Osobine psihoterapije: rad sa idealizacijom, obezvređivanjem, narcističkim besom, zavišću, stidom;

Vrste otpora i rad sa njima. Negativna terapijska reakcija.

Antisocijalni poremećaj ličnosti.

Uslovi nastajanja;

Vrste antisocijalnog poremećaja (pasivni, parazitski i agresivni);

Simptomi. Dijagnostički kriterijumi;

Rizici i komplikacije u psihoterapiji. Vrste transfera. Osobine kontratransfera.

Pasivno-agresivni poremećaj ličnosti.

Uslovi formiranja;

Povezanost sa opozicionim prkosnim poremećajem kod dece;

Simptomi, tipični obrasci odnosa. Dijagnostički kriterijumi;

Karakteristike psihoterapije;

Klinički primeri.

Depresivno-mazohistički poremećaj ličnosti.

Psihodinamika sa stanovišta teorije objektnih odnosa;

Mehanizmi odbrane;

Dijagnostički kriterijumi;

Karakteristike psihoterapijskih intervencija;

Klinički primeri.

 

Izbegavajući poremećaj ličnosti.

Uslovi nastajanja;

Dve vrste izbegavajućeg poremećaja ličnosti;

Simptomi, obrasci odnosa. Dijagnostički kriterijumi. Diferencijalna dijagnostika;

Osobine psihoterapijske pomoći.

Zavisni poremećaj ličnosti.

Psihodinamika nastajanja poremećaja;

Simptomi manifestacija, karakteristike adaptacije;

Koncept patološke emocionalne fiksacije;

Osobine psihoterapije.

Komorbiditet PL. Klinički slučajevi.

1. Teorija Hajmana Spotnica. Koncept prededipalnog (predverbalnog) perioda. Principi savremene psihoanalize u radu sa psihijatrijskim pacijentima. Narcistički transfer, kontratransfer, otpor u radu sa preedipalnim pacijentima.

2. Indikacije i kontraindikacije za psihoterapijski tretman pacijenata sa psihijatrijskom dijagnozom. Ciljevi, zadaci, ograničenja i mogućnosti individualne i grupne terapije. Osobine upravljanja psihotičnom grupom. Alati i savremene psihoanalitičke tehnike, upotreba u psihijatriji, značaj u uspostavljanju komplijanse.

3. Timska interakcija sa psihijatrima, teškoće, otpori i njihova prevencija. Kombinacija psihoterapije i psihofarmakologije. Rad sa članovima porodice. Autoagresivno ponašanje, suicidni rizici, dijagnoza, prevencija, psihoterapija. Psihoterapija i hospitalizacija.

4. Strategije i tehnike rada sa psihijatrijskim pacijentima na primeru kliničkih slučajeva: šizofrenija, depresija, bipolarni poremećaj, šizotipni poremećaj ličnosti, GPL, NPL, bulimija.

Cena obuke

€115 mesečno (10 meseci u jednoj akademskoj godini). Ukupna cena za svih deset meseci iznosi €1150.

Uz jednokratnu uplatu školarine za godinu dobijate popust od 10% i cena programa iznosi €1035.

Cene istaknute na sajtu važe za uplate iz Srbije. Za uplate iz inostranstva cene se uvećavaju za troškove provizije. Uplata se vrši putem uplate na devizni račun firme ili PaySend-a. 

Instrukcije za plaćanje dobijate putem maila: srbija@aipp.education ili na broj telefona: +381 69 652 031

 

Sertifikacija u modalitetu

Uslov za pristup: diploma o profesionalnoj prekvalifikaciji po programu «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»

Uslovi za sticanje statusa sertifikovanog psihoterapeuta modaliteta «Integralna psihodinamska psihoterapija»:

— Izvršenje svih praktičnih zadataka iz programa «Integralna psihodinamska psihoterapija i savetovanje»
— 50 sati lične terapije u okviru IPP

— 50 sati grupne terapije u okviru IPP
— 50 sati grupnу supervizijу u okviru IPP
— 10 sati lične supervizija u okviru IPP

+381 69 652 031 | srbija@aipp.education

© Akademija za integralnu psihodinamsku psihoterapiju